توضیحات کامل :

کارآفرینان چینی بسوی جهانی شدن

 

چکیده

چین ممکن است در نقطه اوج رشد جهانی انفجاری در پاسخ به تغییرات در اقتصاد جهانی و کاهش رشداقتصادی در داخل کشور باشد. صدها هزار نفر از شرکتهای کوچک و متوسط ​​چینی توسط دولت مرکزی و محلی تشویق به "جهانی شدن" میشوند.برای یک شرکت چینی، جهانی شدن نیاز به گسترش کسب و کار موجود در دیگر کشورها یا توسعه سرمایه گذاری های جدید با شرکای فعال در کشورهای دیگردارد. رشد انفجاری در چین ممکن است اما آن به یک استراتژی مناسب برای جهانی شدن بستگی دارد.

برای کشوری که به شدت خود را به عنوان مرکز تولید بین المللی میداند، جهانی شدن نیاز به یک تغییر در ظرفیت کارآفرینی آن دارد که تمرکز این مقاله نیز بر آن است. ما برای اولین بار به ارزیابی وضعیت فعلی در چین و تمرکز خود را در حال حاضر به درک کارآفرینی و ظرفیت و همچنین به عنوان انگیزه برای تغییر قرار میدهیم بعد ما در دیدگاه Kirznerian و Schumpeterian از کارآفرینی برای نشان دادن – جهانی شدن - کارآفرینان چینی از تاکید بر بهره برداری به ناکارآمدی قیمت گذاری پیش میرویم.

Chinese Entrepreneurs Go Global

Abstract

China may be on the tipping point of explosive global growth. In response to changes in the global economy and an economic slowdown domestically, hundreds of thousands of Chinese SMEs are being encouraged to “go global” by their central and local governments. To a Chinese company, going global requires the expansion of its existing business in other countries or the development of new ventures with partners operating in other countries. Explosive growth in China may be possible, but it will depend on an appropriate strategy for going global